Untitled-1 Untitled-1
General
- หน้าแรก
- ค่านิยมMOPH.
-
นโยบายปลัดกสธ..
-
ยุทธศาสตร์กระทรวง.
-
บุคลากร
- บุคลากรสอ.
- อำนาจหน้าที่สสอ.
-
โครงสร้างสสอ.
-
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.
-
ข้อบังคับสป.สธ.
-
จรรยาบรรณ.สธ.
-
การมอบหมายงานสสอ.
-
ข้อมูลทั่วไป
-
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
-
แผนปฏิบัติการปี62
- แผนงประมาณ62
Department
-กระทรวงสาธารณสุข
-สสจ.นครพนม
-งานสารบรรณสสจ.นพ(ใหม่)
-สปสช.
-OP/PP Individual สปสช.เขต8อุดร
-
ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสถานีอนามัย
-
ตรวจสอบสิทธิ์
-OP/PP Individual data.
-ตรวจ 18 แฟ้มรายวัน
-โปรแกรมProvis
-JHCIS
-GISข้อมูลสุขภาพ
-มาตรฐานสุขศึกษาสสจ.ร้อยเอ็ด
-สสอ.นาแก
-สสอ.นาหว้า
-สสอ.ศรีสงคราม
-สสอ.ธาตุพนม
-สสอ.เรณูนคร
-สสอ.วังยาง
-สสอ.เมืองนครพนม
-สสอ.นาทม
-โรงพยาบาลบ้านแพง
-สหกร์ณ์ออมทรัพย์
-สสอ.ปลาปาก
-สสอ.ท่าอุเทน
-โรงพยาบาลนครพนม
-เครือข่าย SRRT ระดับตำบล
-สรุปข้อมูลแพทย์แผนไทย
-Health Data Mart
-ระบบรายงานการโอนเงิน
-R506 Dashboard
-ระบบ SMS
Report
-ติดตามผลงาน62
-E-Report2562
-โครงการประหยัดพลังงาน
-ส่งรายงานเกณฑ์บัญชีคงค้าง
-บันทึกรพ.สต.ติดดาว
-ผลการปะเมินการปฏิบัติราชการ2/62
FDA Guard
-ประจำเดือนตุลาคม 2561.
-ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561.
-ประจำเดือนธันวาคม 2561.
-ประจำเดือนมกราคม 2562.
-ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562.
-ประจำเดือนมีนาคม 2562.
-ประจำเดือนเมษายน 2562.
-ประจำเดือนพฤษภาคม 2562.
-ประจำเดือนมิถุนายน2562.
-ประจำเดือนกรกฎาคม2562.
-ประจำเดือนสิงหาคม2562.
-ประจำเดือนกันยายน2562.
TTM
-รายงาน นวด อบ ประคบ สั่งจ่ายยาสมุนไพร
-รายงาน ทับหม้อเกลือ
R506
-ส่งรายงานR506
-DashboardR8Way
Locker
 • สสอ.บ้านแพง (5)
 • รพ.บ้านแพง (10)
 • สอ.ไผ่ล้อม (28)
 • สอ.ดอนสะฝาง (16)
 • สอ.โคกพะธาย (26)
 • สอ.โพนทอง (33)
 • สอ.คำนกกก (101)
 • สอ.หนองแวง (62)
 • สอ.นาพระชัย (29)
 • สอ.นางัว (25)
 • สอ.นาเข (20)
 • ส่ง Data Center อำเภอ (16)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • สวัสดี, Anonymous
  ชื่อเรียก
  รหัสผ่าน
  (สมัครสมาชิก)
  ข้อมูลสมาชิก:
  สมาชิกคนล่าสุด: igykiqito
  สมาชิกใหม่วันนี้: 0
  สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
  สมาชิกทั้งหมด: 9118

  ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
  บุคคลทั่วไป: 166
  สมาชิก: 0
  ทั้งหมด: 166
  มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ September 2010
  แผนผังหน่วยงาน
  บุคลากรในสถานีอนามัย
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยไผ่ล้อม
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางลำไพพรรณ นิลสาขา
  หัวหน้าสถานีอนามัยไผ่ล้อม
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางเพียงใจ ต้นน้อย
  พยาบาลวิชาชีพ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสางพยอม วงษา
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวเทียนทิพย์ อภัยโส
  พนักงานสร้างสุขภาพชุมชน
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยนางัว
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางรำเพย ทุมพิลา
  หัวหน้าสถานีอนามัยนางัว
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางประพิน แสงสวสัสดิ์
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายสันทัด ดีเฟื้อย
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวประสบพร อุปเสน
  พนักงานสร้างสุขภาพชุมชน
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยดอนสะฝาง
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางจรรยา อุดทา
  หัวหน้าสถานีอนามัยดอนสะฝาง
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวเบ็ญจมาศ คะปัญญา
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวมณีวรรณ แสนศรี
  พนักงานสร้างสุขภาพชุมชน
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามียโพนทอง
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางพรรณชนก พรหมอารักษ์
  หัวหน้าสถานีอนามัยโพนทอง
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวจุทามาศ เดชขันธ์
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายปุณกร วงศ์ดวงผา
  พนักงานสร้างสุขภาพชุมชน
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามียนาเข
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายมานิตย์ แสนเยีย
  หัวหน้าสถานีอนามัยนาเข
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางแฉล้ม แสนเยีย
  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายรัตติพงษ์ ต้นน้อย
  พนักงานสร้างสุขภาพชุมชน
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามียโคกพะธาย
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายอัศจรรย์ ศรกายสิทธิ์
  หัวหน้าสถานีอนามัยโคกพะธาย
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวศุภมาส หงษ์ทอง
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวสุรีย์พร ติยะบุตร
  พนักงานสร้างสุขภาพชุมชน
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยนาพระชัย
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายเกษติศักดิ์ รู้บุญ
  หัวหน้าสถานีอนามัยนาพระชัย
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสุธารส ทิมมณีสวัสดิ์
  พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวกฤติกา กัณหามาลา
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวประทุม ไชยนาน
  พนักงานสร้างสุขภาพชุมชน
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยหนองแวง
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายปิยะ จันทร์คายโคตร
  หัวหน้าสถานีอนามัยหนอแวง
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางช่อลัดดา บุญระมี
  พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวสินีนาฎ ติยะบุตร
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายวัชรานนท์ คงอุ่น
  พนักงานสร้างสุขภาพชุมชน
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยคำนกกก
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางมลิทอง มัยวงศ์
  หัวหน้าสถานีอนามัยคำนกก
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวจุฬารัตน์ ศิริบุตร
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางมาลัย พุฒสี
  พนักงานสร้างสุขภาพชุมชน
  websurin.net

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
  ถนนราษฎร์บำรุง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม
  042-591226
  ติดต่อเรา:bpsasuk@gmail.com