Untitled-1 Untitled-1
General
- หน้าแรก
- บุคลากร
- บุคลากรสอ.
- อำนาจหน้าที่สสอ.
-
โครงสร้างสสอ.
-
นโยบายผู้บริหาร
-
โครงสร้างหน่วยงาน
-
การแบ่งส่วนราชการ
-
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-
ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี
-
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข20ปี
-
พรบ.จริยธรรม
-
ประมวลจริยธรรมขรก.พลเรือน
-
ข้อบังคับสป.สธ.
-
คณะกรรมการจริยธรรม
-
จรรยาบรรณสาธารณสุข
-
ข้อมูลทั่วไป
-
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
-
แผนปฏิบัติการปี65
- แผนงประมาณ65
-
การติดตามแผนงประมาณ65
Department
-กระทรวงสาธารณสุข
-สสจ.นครพนม
-งานสารบรรณสสจ.นพ(ใหม่)
-สปสช.
-ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสถานีอนามัย
-
ตรวจสอบสิทธิ์
-OP/PP Individual data.
-ตรวจ 18 แฟ้มรายวัน
-โปรแกรมProvis
-JHCIS
-GISข้อมูลสุขภาพ
-มาตรฐานสุขศึกษาสสจ.ร้อยเอ็ด
-สสอ.นาแก
-สสอ.นาหว้า
-สสอ.ศรีสงคราม
-สสอ.ธาตุพนม
-สสอ.เรณูนคร
-สสอ.วังยาง
-สสอ.เมืองนครพนม
-สสอ.นาทม
-โรงพยาบาลบ้านแพง
-สหกร์ณ์ออมทรัพย์
-สสอ.ปลาปาก
-สสอ.ท่าอุเทน
-โรงพยาบาลนครพนม
-เครือข่าย SRRT ระดับตำบล
-สรุปข้อมูลแพทย์แผนไทย
-Health Data Mart
-ระบบรายงานการโอนเงิน
-R506 Dashboard
-ระบบ SMS
Report
-ติดตามผลงาน62
-E-Report2562
-โครงการประหยัดพลังงาน
-ส่งรายงานเกณฑ์บัญชีคงค้าง
-บันทึกรพ.สต.ติดดาว
-ผลการปะเมินการปฏิบัติราชการ2/62
-ระบบ MITAS
-ITA2565
FDA Guard
-ประจำเดือนตุลาคม 2561.
-ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561.
-ประจำเดือนธันวาคม 2561.
-ประจำเดือนมกราคม 2562.
-ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562.
-ประจำเดือนมีนาคม 2562.
-ประจำเดือนเมษายน 2562.
-ประจำเดือนพฤษภาคม 2562.
-ประจำเดือนมิถุนายน2562.
-ประจำเดือนกรกฎาคม2562.
-ประจำเดือนสิงหาคม2562.
-ประจำเดือนกันยายน2562.
TTM
-รายงาน นวด อบ ประคบ สั่งจ่ายยาสมุนไพร
-รายงาน ทับหม้อเกลือ
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: igykiqito
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 9118

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 2
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ September 2010
R506
-ส่งรายงานR506
-DashboardR8Way
ITA63
-แนวทางบริหารจัดการเว็บไซต์
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-
บทคัดย่องานวิจัย
-
Roadmapขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
-
อำนาจหน้าที่สสอ.
-
คำสั่งรับเรื่องรายวร้องทุกข์
-
สรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน
-
ประกาศมาตรการสินบน
-
รายงานมาตรการสินบน
-
รานงานวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
-
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
-
แนวทางกำกับติดตามการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-
สรุปผลประชุมการป้องกันทับซ้อน
-
สรุปผลโครงการITA
-
คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
-
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
-
กรอบเผยแพร่ข้อมูล
-
ประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน
-
กลุ่มฮักนะ..สาสุขบ้านแพง
-
ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง
-
ประกาศ สป.แนวทางตรวจสอบบุคลากร
-
คู่มือจัดซื้อจ้าง60
-
พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558
-
รง.เรี่ยไร
-
กระบวนการควบคุม จัดการข้อร้องเรียน
-
EB18สร้างวัฒนธรรมสุจริต
-
EB20วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
-
EB21การจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
-
EB22ประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน
-
EB23การจัดทำแผนคุณธรรม
-
EB24รายงานแผนคุณธรรม
-
EB25การวางระบบตรวจสอบ
-
EB26กระบวนการอำนวยความสะดวก
-
ผลประเมินข้าราชการ1-63
แผนผังหน่วยงาน
บุคลากรในสถานีอนามัย
Click เพื่อดูประวัติ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
Click เพื่อดูประวัติ
นางลำไพพรรณ นิลสาขา
ผอ.รพ.สต.ไผ่ล้อม
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวกุลนัดดา อภัยโส
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางนราพร โคตรธรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวจิตราพร แพงคำฮัก
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
Click เพื่อดูประวัติ
สถานีอนามัยนางัว
Click เพื่อดูประวัติ
นางรำเพย ทุมพิลา
หัวหน้าสถานีอนามัยนางัว
Click เพื่อดูประวัติ
นางประพิน แสงสวสัสดิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
Click เพื่อดูประวัติ
นายสันทัด ดีเฟื้อย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวประสบพร อุปเสน
พนักงานสร้างสุขภาพชุมชน
Click เพื่อดูประวัติ
สถานีอนามัยดอนสะฝาง
Click เพื่อดูประวัติ
นางจรรยา อุดทา
หัวหน้าสถานีอนามัยดอนสะฝาง
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวเบ็ญจมาศ คะปัญญา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวมณีวรรณ แสนศรี
พนักงานสร้างสุขภาพชุมชน
Click เพื่อดูประวัติ
สถานีอนามียโพนทอง
Click เพื่อดูประวัติ
นางพรรณชนก พรหมอารักษ์
หัวหน้าสถานีอนามัยโพนทอง
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวจุทามาศ เดชขันธ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
Click เพื่อดูประวัติ
นายปุณกร วงศ์ดวงผา
พนักงานสร้างสุขภาพชุมชน
Click เพื่อดูประวัติ
สถานีอนามียนาเข
Click เพื่อดูประวัติ
นายมานิตย์ แสนเยีย
หัวหน้าสถานีอนามัยนาเข
Click เพื่อดูประวัติ
นางแฉล้ม แสนเยีย
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายรัตติพงษ์ ต้นน้อย
พนักงานสร้างสุขภาพชุมชน
Click เพื่อดูประวัติ
สถานีอนามียโคกพะธาย
Click เพื่อดูประวัติ
นายอัศจรรย์ ศรกายสิทธิ์
หัวหน้าสถานีอนามัยโคกพะธาย
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวศุภมาส หงษ์ทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสุรีย์พร ติยะบุตร
พนักงานสร้างสุขภาพชุมชน
Click เพื่อดูประวัติ
สถานีอนามัยนาพระชัย
Click เพื่อดูประวัติ
นายเกษติศักดิ์ รู้บุญ
หัวหน้าสถานีอนามัยนาพระชัย
Click เพื่อดูประวัติ
นางสุธารส ทิมมณีสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวกฤติกา กัณหามาลา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวประทุม ไชยนาน
พนักงานสร้างสุขภาพชุมชน
Click เพื่อดูประวัติ
สถานีอนามัยหนองแวง
Click เพื่อดูประวัติ
นายปิยะ จันทร์คายโคตร
หัวหน้าสถานีอนามัยหนอแวง
Click เพื่อดูประวัติ
นางช่อลัดดา บุญระมี
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสินีนาฎ ติยะบุตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
Click เพื่อดูประวัติ
นายวัชรานนท์ คงอุ่น
พนักงานสร้างสุขภาพชุมชน
Click เพื่อดูประวัติ
สถานีอนามัยคำนกกก
Click เพื่อดูประวัติ
นางมลิทอง มัยวงศ์
หัวหน้าสถานีอนามัยคำนกก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวจุฬารัตน์ ศิริบุตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
Click เพื่อดูประวัติ
นางมาลัย พุฒสี
พนักงานสร้างสุขภาพชุมชน
websurin.net

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
ถนนราษฎร์บำรุง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม
042-591226
ติดต่อเรา:bpsasuk@gmail.com