Untitled-1 Untitled-1
General
- หน้าแรก
- ค่านิยมMOPH.
-
นโยบายปลัดกสธ..
-
ยุทธศาสตร์กระทรวง.
-
บุคลากร
- บุคลากรสอ.
- อำนาจหน้าที่สสอ.
-
โครงสร้างสสอ.
-
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.
-
ข้อบังคับสป.สธ.
-
จรรยาบรรณ.สธ.
-
การมอบหมายงานสสอ.
-
ข้อมูลทั่วไป
-
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
-
แผนปฏิบัติการปี62
- แผนงประมาณ62
Department
-กระทรวงสาธารณสุข
-สสจ.นครพนม
-งานสารบรรณสสจ.นพ(ใหม่)
-สปสช.
-OP/PP Individual สปสช.เขต8อุดร
-
ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสถานีอนามัย
-
ตรวจสอบสิทธิ์
-OP/PP Individual data.
-ตรวจ 18 แฟ้มรายวัน
-โปรแกรมProvis
-JHCIS
-GISข้อมูลสุขภาพ
-มาตรฐานสุขศึกษาสสจ.ร้อยเอ็ด
-สสอ.นาแก
-สสอ.นาหว้า
-สสอ.ศรีสงคราม
-สสอ.ธาตุพนม
-สสอ.เรณูนคร
-สสอ.วังยาง
-สสอ.เมืองนครพนม
-สสอ.นาทม
-โรงพยาบาลบ้านแพง
-สหกร์ณ์ออมทรัพย์
-สสอ.ปลาปาก
-สสอ.ท่าอุเทน
-โรงพยาบาลนครพนม
-เครือข่าย SRRT ระดับตำบล
-สรุปข้อมูลแพทย์แผนไทย
-Health Data Mart
-ระบบรายงานการโอนเงิน
-R506 Dashboard
-ระบบ SMS
Report
-ติดตามผลงาน62
-E-Report2562
-โครงการประหยัดพลังงาน
-ส่งรายงานเกณฑ์บัญชีคงค้าง
-บันทึกรพ.สต.ติดดาว
-ผลการปะเมินการปฏิบัติราชการ2/62
FDA Guard
-ประจำเดือนตุลาคม 2561.
-ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561.
-ประจำเดือนธันวาคม 2561.
-ประจำเดือนมกราคม 2562.
-ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562.
-ประจำเดือนมีนาคม 2562.
-ประจำเดือนเมษายน 2562.
-ประจำเดือนพฤษภาคม 2562.
-ประจำเดือนมิถุนายน2562.
-ประจำเดือนกรกฎาคม2562.
-ประจำเดือนสิงหาคม2562.
-ประจำเดือนกันยายน2562.
TTM
-รายงาน นวด อบ ประคบ สั่งจ่ายยาสมุนไพร
-รายงาน ทับหม้อเกลือ
R506
-ส่งรายงานR506
-DashboardR8Way
Locker
 • สสอ.บ้านแพง (5)
 • รพ.บ้านแพง (10)
 • สอ.ไผ่ล้อม (28)
 • สอ.ดอนสะฝาง (16)
 • สอ.โคกพะธาย (26)
 • สอ.โพนทอง (33)
 • สอ.คำนกกก (101)
 • สอ.หนองแวง (62)
 • สอ.นาพระชัย (29)
 • สอ.นางัว (25)
 • สอ.นาเข (20)
 • ส่ง Data Center อำเภอ (16)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • สวัสดี, Anonymous
  ชื่อเรียก
  รหัสผ่าน
  (สมัครสมาชิก)
  ข้อมูลสมาชิก:
  สมาชิกคนล่าสุด: igykiqito
  สมาชิกใหม่วันนี้: 0
  สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
  สมาชิกทั้งหมด: 9118

  ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
  บุคคลทั่วไป: 48
  สมาชิก: 0
  ทั้งหมด: 48
  มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ September 2010  [ ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

  ดาวน์โหลด

  ขณะนี้มีทั้งหมด 0 ดาวน์โหลด และ 0 ประเภท ในฐานข้อมูลนี้
  Leader

  กามนิต มงคลเกตุ
  สาธารณสุขอำเภอบ้านแพง

  ITA
  - นโยบายคุณธรรม ปี 2562
  -
  ประกาศ สป.ตรวจสอบบุคลากร ปี 2560
  -
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
  -
  กรอบการประเมินปฏิบัตืราชการ ปี 2562
  -
  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  -
  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  -
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
  -
  รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
  -
  บทคัดย่องานวิจัย
  -
  Roadmapขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
  -
  นน. ตัวชี้วัด รพ.สต.ปี 62
  -
  แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
  -
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตค.-ธค.61
  -
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มค.-มีค.62
  -
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย..-มิย.62
  -
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง พย.(สขร.).61
  -
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ธค.(สขร.).61
  -
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มค.62
  -
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง กพ.62
  -
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มีค.62
  -
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เมย.62
  -
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง พค.62
  -
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มิย.62
  -
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง กค.62
  -
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สค.62
  -
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง กย.62
  -
  อำนาจหน้าที่สสอ.
  -
  คำสั่งรับเรื่องรายวร้องทุกข์
  -
  โครงสร้างสสอ.
  -
  คู่มือเรื่องราวร้องทุกข์
  -
  สรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน
  -
  รานงานวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
  -
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  -
  แนวทางกำกับติดตามการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  -
  สรุปผลประชุมการป้องกันทับซ้อน
  -
  สรุปผลโครงการITA
  -
  สรุปการจัดทำโครงการ62
  -
  โครงการพัฒนาแผน62
  -
  โครงการITA62
  -
  สรุปผลโครงการยุทธ์62
  -
  คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  -
  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  -
  กรอบเผยแพร่ข้อมูล
  -
  ประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน
  -
  แผนป้องกันปราบปราม61
  -
  ผลวิเคราะห์แผนป้องกันปราบปราม60
  -
  กลุ่มฮักนะ..สาสุขบ้านแพง
  -
  ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง
  -
  ประกาศ สป.แนวทางตรวจสอบบุคลากร
  -
  คู่มือจัดซื้อจ้าง60
  -
  พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558
  -
  รง.เรี่ยไร
  -
  กระบวนการควบคุม จัดการข้อร้องเรียน
  Internal Control
  - บทคัดย่องานวิจัย
  -
  flowchart
  Plan ITA
  - แผนปราบปรามอำเภอ
  -
  แผนปราบปราม รพ.สต.นางัว
  -
  แผนปราบปราม รพ.สต.ไผ่ล้อม
  -
  แผนปราบปราม รพ.สต.ดอนสะฝาง
  -
  แผนปราบปราม รพ.สต.โคกพะธาย
  -
  แผนปราบปราม รพ.สต.โพนทอง
  -
  แผนปราบปราม รพ.สต.นาเข
  -
  แผนปราบปราม รพ.สต.นาพระชัย
  -
  แผนปราบปราม รพ.สต.หนองแวง
  -
  แผนปราบปราม รพ.สต.คำนกกก
  Report ITA
  - รายงานITA สสอ.บ้านแพง
  -
  รายงานITA รพ.สต.นางัว
  -
  รายงานITA รพ.สต.ไผ่ล้อม
  -
  รายงานITA รพ.สต.ดอนสะฝาง
  -
  รายงานITA รพ.สต.โคกพะธาย
  -
  รายงานITA รพ.สต.โพนทอง
  -
  รายงานITA รพ.สต.นาเข
  -
  รายงานITA รพ.สต.นาพระชัย
  -
  รายงานITA รพ.สต.หนองแวง
  -
  รายงานITA รพ.สต.คำนกกก
  IC
  - สรุปข้อร้องเรียนไผ่ล้อม
  -
  สรุปข้อร้องเรียนนางัว
  -
  สรุปข้อร้องเรียนดอนสะฝาง
  -
  สรุปข้อร้องเรียนโคกพะธาย
  -
  สรุปข้อร้องเรียนโพนทอง
  -
  สรุปข้อร้องเรียนนาเข
  -
  สรุปข้อร้องเรียนนาพระชัย
  -
  สรุปข้อร้องเรียนหนองแวง
  -
  สรุปข้อร้องเรียนคำนกกก
  STG
  - ปกรูปเล่ม
  -
  ข้อมูลทั่วไป
  -
  ผลการประเมิน
  -
  ผลประเมินราย รพ.สต.
  -
  ผลประเมินยุทธ์คปสอ.รอบที่2/61
  - ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลงานดีเด่น2-61
  KM Banpheang
  - การจัดการความรู้LTC
  -
  สวรส.
  -เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
  -สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  -R2Rthailand
  -งานวิจัยจากงานประจำR2R
  websurin.net

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง
  ถนนราษฎร์บำรุง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม
  042-591226
  ติดต่อเรา:bpsasuk@gmail.com